Kort verslag ALV 28 januari 2018

Op 28 januari 2018 waren we te gast bij ons lid Dierenpark Amersfoort.

Vanaf 10:45 uur werden de eerste leden welkom geheten met een kopje koffie. Iets na 11:00 uur opende onze voorzitter Ria Markvoort de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom.

Aanwezig waren Jan Melis, Rikie Melis, George Jambroes, Roeland Marijnissen, Willy Vos, Julia ter Huurne, Joris (en Henrik), Wilco Wolters, Peter Miedema, Ria Markvoort, Simon van Renssen, Jaklien Hessels en Nils Dijkgraaf. Afwezig met kennisgeving waren: Henk Jurjens, Astrid Wargers (de Höfte), Remi Hoeve, Norbert Mergen, Marjo Donkers, Arjan Wijnstra, Ron Gelderman, Saskia Bezemer, Mark Schreurs, Ronald Pot, Jetse Hartmans en Ab van Barneveld.

De notulen van de ALV van januari 2017 werden kort doorgenomen en goedgekeurd. Vervolgens werd het Jaarverslag 2017 besproken. Toen het huidige bestuur in 2016 aan de gang ging was er veel achterstallig onderhoud op het stamboek en de website. Dit is in 2017 aangepakt. Inmiddels is de nieuwe website live, en zijn er flinke vorderingen gemaakt met het Stamboek.

Financiën

De penningmeester stelt voor de begroting van 2017 over te nemen naar 2018. Er wordt op gewezen dat er een daling is geweest van het aantal leden en dat daardoor de inkomsten uit contributies naar beneden gaan. De uitgaven zullen daarom ook naar beneden bijgesteld moeten worden. Uit het verslag van de Kascomissie blijkt dat de administratie klopt, maar erg beknopt is. Er is inmiddels een lijst met bezittingen van de vereniging, maar deze is nog niet opgenomen in de balans. De boekhoudmethode die is toegepast is het kasstelsel, dus boeken op het moment van betalen. Dat betekent dat openstaande facturen en andere verplichtingen niet zijn te zien. Dat geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Beter is om -zoals in het verleden- gebruik te maken van het factuurstelsel. De ALV verleent decharge onder de voorwaarde dat er z.s.m een inzichtelijke begroting komt. De nieuwe kascommissie bestaat uit Willy Vos en Jan Melis.

Samenstelling bestuur

Aftredend en niet herkiesbaar is secretaris. Jaklien wordt bedankt voor haar al haar inspanningen voor de Vereniging en ontvangt een bloemetje en een klein presentje. Peter Miedema wordt herkozen als stamboekbeheerder. Tijdens de vergadering wordt Julia ter Huurne gevraagd het bestuur te komen versterken. Zij stemt toe en haar kandidaatstelling als nieuwe secretaris wordt door de vergadering goedgekeurd. De volledige bestuurssamenstelling staat op het verenigingsgedeelte op de website.

Stamboekreglement en stamboekbeheer

Het nieuwe stamboekreglement dat ter discussie voorlag wordt doorgenomen en goedgekeurd, onder toezegging om de nieuwe regels volgend jaar te evalueren. Het nieuwe stamboekreglement zal  op de website inzichtelijk gemaakt worden.

Nieuwe website

De nieuwe website wordt doorgenomen en een aantal van de nieuwe functies worden besproken:

  • Dekkingsmeldingen kunnen eenvoudig gedaan worden via het formulier dekkingsmelding op de website
  • De informatie over wet- en regelgeving is geactualiseerd
  • De formulieren voor worpmelding en de scorekaarten staan op de website, maar die moeten nog digitaal invulbaar gemaakt worden.
  • Er wordt uitgelegd hoe leden zichzelf op de kaart kunnen zetten. Daarvoor is ook een beknopte handleiding op de site beschikbaar. Als leden zichzelf op de kaart hebben gezet, kunnen zij via de kaart gevonden worden door iedereen (open toegankelijk), Zij kunnen zelf hun eigen gegevens beheren en zelf nieuwsberichtjes (ledenberichten) op de site zetten.

De website is nog in ontwikkeling, dus tips voor aanvulling en verbetering zijn van harte welkom. De aanwezigen geven alom complimenten voor de website: aantrekkelijke vormgeving: simpel, duidelijk en mooie plaatjes.

Dierenpark Amersfoort

Na de rondvraag wordt het formele gedeelte van de vergadering afgesloten en krijgt Nils Dijkgraaf van Dierenpark Amersfoort het woord. Hij geeft een korte presentatie over de geschiedenis van Dierenpark Amersfoort van 1948 tot nu. In 2017 passeerde het dierenpark de grens van 1 miljoen bezoekers. Het park huisvest ca. 1500 dieren. Sinds 2105 is de voormalige kinderboerderij verbouwd tot “Boerenerf” en zijn er Nederlandse zeldzame huisdierrassen te zien.

In 2016 kwam de beer Rambo naar het Dierenpark. De eerste dekkingen Rambo x Annabella waren echter niet succesvol, waarschijnlijk als gevolg van overgewicht en de daarmee gepaard gaande onvruchtbaarheid bij Rambo. Annabella had last van cystes op de eierstokken, wellicht omdat ze niet op tijd was gedekt. Het kopen van een beer is voor Dierenpark Amersfoor lastig omdat het dierenpark Balai gecertificeerd is. Dieren die gekocht worden van particulieren zouden eerst minimaal 6 weken in quarantaine moeten en allerlei dure onderzoeken moeten ondergaan. Omdat men toch graag biggen wilde heeft het Dierenpark begin 2018 KI uitgevoerd met Pietrain sperma, omdat er geen raszuiver BB sperma beschikbaar was.

Na het bezoek van de Bonte Bentheimers konden de aanwezigen nog even het dierenpark bezoeken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats een reactie