Ledenoverleg 29 januari 2023

Ledenoverleg 
Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken 
 
Zondag 29 januari 2023 
 
Locatie: Teams meeting 

Tijdstip: 11:00 

Aantal leden aanwezig: 12 

__________________________________________________________________________________ 

 1. Welkom door de voorzitter 

Vandaag stond een ledendag met alv gepland op biologische eko boerderij Sengersbroek in Heusden. Het aantal aanmeldingen voor deze ledendag is te klein voor het te bespreken belang voor alle leden en de georganiseerde activiteiten. 
Daarom is besloten om een online leden raadpleging op deze dag te organiseren over de toekomst van de vereniging. Ook gezien er op het moment geen volledig bestuur is voor de vereniging.  
De vereniging heeft als doel om het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken in stand te houden. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

 • Het stimuleren van het verantwoord fokken van het Bonte Bentheimer Landvarken; 
 • Het aanleveren van stamboekgegevens aan de Stichting het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken, de eigenaar van het stamboek; 
 • Het bieden van faciliteiten aan fokkers, eigenaars en gebruikers; 
 • Het geven van voorlichting; 
 • Andere activiteiten die het doel bevorderen. 

De aanwezige leden stellen zich voor. 
Er worden verschillende aspecten genoemd die zij van belang vinden om tegemoet te komen aan de doelstelling van de vereniging en dus het belang van het behoud van het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken. Zo wordt het ontwikkelen van ‘het merk’ Bonte Bentheimer Landvarken genoemd met als voorbeeld Livar.  
Daarnaast is het ook van belang om met verschillende organisaties te blijven afstemmen die o.a. de belangen behartigen voor kleinschalige houders en houders van zeldzame huisdierrassen. Passende wet- en regelgeving is namelijk ook van essentieel belang voor het voortbestaan van.  

 1. Toekomst van de vereniging 

De vereniging heeft een bestuur nodig om te kunnen blijven voortbestaan. Het samenstellen van een nieuw bestuur heeft dus prioriteit. Daarnaast zijn er veel belangrijke zaken die door dit nieuwe bestuur zouden moeten worden opgepakt. Het bestuur kan dit niet alleen, daarvoor zijn leden nodig die een actieve rol vervullen in het opnemen van verschillende taken.  
Dit betekent dat tijdens de volgende algemene ledenvergadering of een nieuw bestuur zal worden geïnstalleerd of dat de vereniging wordt opgeheven.  

 1. Kunnen en willen wij de vereniging overeind houden? 

De vraag die hierbij naar voren komt is de afzet van het Bonte Bentheimer Landvarken, zowel vanuit de fokkerij als het vermarkten van het vlees. Een ander belangrijk aspect daarbij is de mogelijkheid om bij een regionale kleine slachterij de varkens (blijvend) te kunnen laten slachten. En hoe zorgen we ervoor dat ook de kwaliteit van het vlees goed is?  
Er zal moeten worden gewerkt aan een duurzame vereniging o.a. door het stellen van een nieuw breder doel dat perspectief geeft voor alle leden. Zodat ook nieuwe leden niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden en kunnen profiteren van alle kennis en kunde van de leden met ervaring.  
Hoe zorgen wij er als vereniging voor dat de nieuwe leden die zich enthousiast aanmelden, ook enthousiast blijven. Om de fokkerij in stand te houden en leden te binden aan de vereniging moeten daarom langere termijndoelen worden gesteld. Alleen het behoud van het ras is niet voldoende.  
Vanuit een nieuw bestuur zal het opstellen van dit doel dan ook de prioriteit moeten zijn om daaronder de belangrijke subdoelen en acties te omschrijven zodat leden dit inzichtelijk hebben en kunnen aansluiten bij de te ondernemen activiteiten voor de vereniging.  
Een voorstel in de uitvoering is om het deel fokkerij binnen de vereniging zelf te organiseren en het vermarkten te verleggen naar een externe partij.  

 1. Het vormen van een nieuw bestuur 

Voor het vormen van een nieuw bestuur moet inzichtelijk gemaakt worden welke taken er van een bestuurslid worden gevraagd. Er zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor leden die belangstelling hebben om te verkennen of zij bestuurslid van de vereniging willen zijn. De nadruk moet liggen op het verkennen en dus zo open mogelijk zijn. Het huidige bestuur zal nieuwe bestuursleden meenemen in de taken die moeten worden verricht en dit vervolgens overdragen.  

Een aantal leden heeft aangegeven om te willen verkennen welke rol zij als bestuurslid zouden kunnen vervullen en een van de leden wil graag als bestuursadviseur aansluiten.  

We hebben naast het bestuur actieve leden nodig. Ieder lid heeft een eigen belang en een gemeenschappelijk belang. Binnen de vereniging moeten we het samen doen. Een lid moet open zijn over het eigen belang en dit ondergeschikt maken aan het verenigingsbelang.  
 

 1. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag worden een aantal belangrijke punten genoemd die meegenomen moeten worden als actiepunten binnen de vereniging. Ook blijkt uit de rondvraag dat er een aantal vragen zijn waarbij wij elkaar als lid kunnen adviseren in mogelijkheden zoals het plaatsen van oudere varkens, het verzorgen van dragende zeugen en een richtprijs voor het verkopen van biggen. 

 • Binnen de vereniging zijn er leden die geen varkens houden, hoe betrekken wij deze leden actief bij de vereniging?  
 • Hoe zorgen wij er voor dat nieuwe leden voldoende informatie krijgen en weten waar zij informatie kunnen vinden?  
 • Hoe gaan wij om met de vraag van aspirant leden om informatie m.b.t. het houden van varkens?  
 • Past het doel van de vereniging bij de leden en hoe houden we dit scherp?  
 • Waarin kunnen wij als leden elkaar helpen bij vraagstukken?  

Meld als lid aan het bestuur de onderwerpen waarvan jij denkt dat dit moet worden opgepakt.