Bestuurstaken

29012023

De vereniging is op 17 februari 2009 opgericht met als doel om het Bonte Bentheimer Landvarken in stand te houden. Dus volgend jaar is het 25-jarig jubileum.

De vereniging heeft in 2023 ongeveer 60 leden en houdt een stamboek bij. Er is een goed draaiende website, een stamboek, statuten, een huishoudelijk regelement en een handboek.

Het bestuur van vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid stamboek en…het liefst ook een paar algemene bestuursleden.

Het bestuur onderhoudt contacten met een eigen leden, commissies, met bevriende verenigingen en landelijke organisaties zoals SZH.

Voor de toekomst van de vereniging vragen we op korte termijn een penningmeester, secretaris en een voorzitter.

Hoeveel tijd vraagt een bestuurstaak?

Het bestuur vergadert ongeveer 1x per maand anderhalf uur digitaal en 2x per jaar live.
Het bestuur organiseert de ALV en een jaarlijkse ledendag.

Taken penningmeester

Binnen de vereniging gaat de penningmeester over het geld. In het Huishoudelijk regelement staat o.a. dat de penningmeester alle gelden van de vereniging beheert en zorgt voor de inning van de contributies, donaties, subsidies, etc. Hij/zij verricht de betalingen namens de vereniging. Het is belangrijk dat de penningmeester alle betalingen en ontvangsten bijhoudt op een manier dat altijd de financiele positie van de vereniging helder is.

Hij/zij sluit de boeken jaarlijks op 31 december af en brengt aan de ALV verslag uit van het afgelopen boekjaar. Ieder jaar krijgt de kascommissie, benoemd door de ALV (algemene leden vergadering), inzage in de kas en in de financiele administratie betrekking hebbende stukken en bescheiden. De penningmeester geeft daarvoor alle benodigde stukken aan de kascommissie. Is de kascontrole goed verlopen, dan tekent de kascommissie een ‘akkoord en handtekening’. Van haar bevindingen brengt de kascommissie verslag uit aan de ALV. Ook stelt de penningmeester jaarlijks een begroting op voor het komende verenigingsjaar en legt dit ter goedkeuring voor aan de ALV.

De secretaris zorgt voor het doorgeven van de ledenmutaties waarmee de penningmeester een overzicht van het ledenbestand bijhoudt en het nakomen van de mutatieverplichtingen.

Taken secretaris

De secretaris gaat over de alle mails, post, verslagen en stukken van de verening. De secretaris verzorgt alle voorkomende administratie en correspondentie, meldt de ledenmutaties aan de penningmeester en stamboek en notuleert de besturenvergaderingen en ALV.

Der secretaris ondertekent alle uitgaande stukken namens het bestuur. Hij/zij is verplicht van alle stukken afschriften te bewaren. We doen dat in Sharepoint. Daarin bewaakt de secretaris ook het verenigingsarchief. Ieder jaar wordt tijden de ALV een schriftelijk verslag uitgebracht van alle werkzaamheden van het bestuur van afgelopen verenigingsjaar. Daarnaast verzorgt de secretaris de nieuwsbrieven aan de leden.
De secretaris is verplicht de leden minimaal 2 weken voor de aanvang van de ALV de leden schriftelijk (per mail) uit te nodigen.

Taken algemeen bestuurslid

Als algemeen lid woon je de bestuursvergaderingen bij en praat je mee over zaken die de vereniging aangaan. Je neemt deel in een van werkgroepen/commissies die door het bestuur zijn ingesteld.

Taken voorzitter

Een voorzitter geeft leiding aan de vereniging en is het gezicht van de vereniging. De voorzitter zit de ALV voor.

De voorzitter roept de vergadering bijeen en zit de bestuursvergadering voor, zorgt voor de agenda en dat alle punten worden afgewerkt en verantwoordelijkheden worden toegekend aan bestuursleden en commissies.

De voorzitter onderhoudt (vaak met andere bestuursleden) contacten met andere varkensverengingen o.a. via de SZH en het Duitse stamboek.

De voorzitter verzamelt initiatieven, legt deze voor aan het bestuur en draagt zorg voor realisatie.