Vereniging het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken

Doel | Bestuur | ALV | Ledendag | Label EBB | Voorlichting | Hulp bij aanschaf BB |Lidmaatschap

Doel van de Vereniging

De Vereniging is opgericht op 17 februari 2009 met als doel het Bonte Bentheimer Landvarken in stand te houden. De Statuten van de Vereniging bevatten procedures en regels voor het lidmaatschap en het bestuur van de vereniging. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • Het stimuleren van het verantwoord fokken van het Bonte Bentheimer Landvarken
  • Het aanleveren van stamboekgegevens aan de Stichting het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken, de eigenaar van het stamboek
  • Het bieden van faciliteiten aan fokkers, eigenaars en gebruikers
  • Het geven van voorlichting
  • Andere activiteiten die het doel bevorderen

Het Bestuur

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal drie leden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 2 jaar. Het huidige bestuur bestaat uit vier leden.

  • Voorzitter: Ria Markvoort
  • Penningmeester:
  • Secretaris:
  • Stamboekbeheerder: Astrid Borggreve
  • Beheer website: Marijke Metz, Julia Ter Huurne, Paul Brugman

Een nadere beschrijving van de taken en bevoegdheden van het bestuur is te vinden in het Huishoudelijk Reglement.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De vereniging organiseert jaarlijks in januari een jaarvergadering, de Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens de jaarvergadering wordt verslag gedaan van het afgelopen verenigingsjaar, worden bestuursleden (her)benoemd en worden het beleid van de Vereniging besproken. Van elke ALV worden notulen opgesteld, die op de daaropvolgende ALV ter goedkeuring worden voorgelegd. De Notulen van de vergaderingen zijn beschikbaar voor leden op het afgeschermde gedeelte van deze site. De ALV wordt doorgaans afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Voor leden is deelname aan de ALV gratis, zij betalen alleen een bijdrage voor de maaltijd.

Najaarssymposium / ledendag

Elk najaar organiseert de Vereniging een Najaarssymposium. Het symposium (ook wel ledendag) is een bijeenkomst waarbij het nuttige en het aangename worden samengebracht. Het symposium staat doorgaans in het teken van een bepaald thema. Voor het symposium worden externe sprekers uitgenodigd en er is ook vaak gelegenheid tot proeven. De verslaglegging en foto’s van de deze bijeenkomsten zijn te vinden in de rubriek Actueel op deze website. Het laatste Symposium stond in het teken van de relatie tussen voeding en vleeskwaliteit en vond plaats bij Reudink in Lochem. Naast Achim Tijkorte van Reudink spraken daar ook keurslager André van de Pol en Gijs van Culinair Verantwoord.

Echte Bonte Bentheimer labeldag

De vereniging heeft een echtheidslabel van de Echt Bonte Bentheimer. Leden die handelen volgens de richtlijnen van het handboek Echt Bonte Bentheimer Label kunnen het Label aanvragen. Deze leden hoeden raszuivere Bonte Bentheimers, die op integere en diervriendelijke manier worden gehouden. Houders van het label moeten werken volgens de richtlijnen in het bijbehorende handboek en de jaarlijkse kosten voor het gebruik van het label voldoen. Ze mogen dan gebruik maken van het Echt Bonte Bentheimer merk. Ze kunnen daarnaast een emaille bord met het Echt Bonte Bentheimer-vignet van 30 x 30 cm bij de Vereniging aanschaffen.

Speciaal voor de houders van het Echt Bonte Bentheimer label gaan we jaarlijks op bezoek bij één van de Echte Bonte Bentheimer labelhouders. De dag begint met een Echt Bonte Bentheimer labeloverleg van de labelhouders. Hierna volgt een lunch en daarna een korte rondleiding voor geïnteresseerden. Heb je interesse om ook het Echte Bonte Bentheimer label te gaan gebruiken dan is deze dag zeker een aanbeveling.

Andere bijeenkomsten

Naar de ALV organiseert de vereniging met regelmaat andere bijeenkomsten, zoals bedrijfsbezoeken, rondleidingen en/of workshops. Van de meeste van deze bijeenkomsten wordt verslag gedaan in de rubriek Actueel op deze website. De agenda met geplande bijeenkomsten kunt u daar ook vinden. In 2015 zijn wij bijvoorbeeld bij Koken met Kerels geweest, voor het verwerken van een varken van kop tot kont tot verse en droge worst, leverworst, droge ham, gerookt spek, karbonades, procureur etc. Het doel was om alles van het varken te gebruiken en het zelf leren klaarmaken van alle kruidenmengsels. organiseert jaarlijks in het bijeenkomst met eten en een lezing of lezingen. Het gaat om een onderwerp dat varkenshouders aanspreekt. Voor leden is deelname aan de lezingen gratis, zij betalen alleen een bijdrage voor de maaltijd.

Belangenbehartiging

Het bestuur behartigt de belangen van de leden in het overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bij de belangenbehartiging werkt het bestuur nauw samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en met andere fokverenigingen, zoals de fokkersclub Nederlands Landvarken. Tijdens het (incidentele) overleg komt de wet- en regelgeving met betrekking tot het houden van de Bonte Bentheimer aan de orde.

Het geven van voorlichting

De Vereniging informeert leden en belangstellenden via verschillende media. Allereerst gaat er veel aandacht uit naar het bijhouden van de website www.bontebentheimer.nl. De Vereniging is met enige regelmaat met een informatiestand aanwezig op bijeenkomsten zoals de Landlevendagen. Ca. 3x per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief.

Speciaal voor leden waarvan de Bonte Bentheimers toegankelijk zijn voor het publiek, heeft de Vereniging weersbestendige informatieborden over de Bonte Bentheimer laten maken. Deze informatieborden kunnen besteld worden in onze shop.

Hulp bij aanschaf van een Bonte Bentheimer

Een belangrijke functie van de Vereniging is het bieden van hulp bij de aanschaf van Bonte Bentheimers. Bij de koop van een big krijgt u van de verkoper Stamboekpapieren. Deze kan de verkoper zelf uit ZOOeasy afdrukken en meegeven aan de koper bij de overdracht. De richtprijs voor de aanschaf van een big van 8 weken tot 5 maanden is €150,00 voor een big van ca. 23 kg. Koopt u voor de eerste keer Bonte Bentheimer biggetjes en wilt u zeker weten dat u biggetjes echte Bonte Bentheimer biggetjes zijn, wordt dan eerst lid. U kunt dan kijken in ZooEasy naar ons fokkers- en varkensbestand. U kunt een advertentie plaatsen of u kunt via de secretaris advies vragen voor de aankoop van biggetjes.

Vaak melden de kopers van een big zich na de aanschaf bij de Vereniging en het stamboek, met het verzoek hun dieren in het stamboek op te nemen. Maar een stamboekregistratie kan alleen als de worp is gemeld en zeug en beer (dus) beiden zijn opgenomen in het stamboek. Als dat niet het geval is, sturen we de koper terug naar de verkoper om beer en zeug te achterhalen. Dat is niet leuk: dan wordt men boos op de stamboekbeheerder of de secretaris die de vervelende boodschap moet overbrengen. Waarom op hen? Omdat de verkoper nalatig is geweest? Stamboekpapieren kan de verkoper zo uit ZOOeasy afdrukken en meegeven aan de koper. Kijk voor meer informatie over de te volgen stappen bij de aankoop van een varken op de pagina Stamboek en Fokkerij.

Andere voordelen van het Lidmaatschap

Hoewel de meeste leden van de Vereniging zelf Bonte Bentheimers houden, is het ook mogelijk zonder varkens lid te worden. De kosten voor het gebruik van het stamboek zijn opgenomen in de contributie van de vereniging. Het Zooeasy-account is daarom voor leden gratis. Het melden van een dekking is voor leden gratis en ook het aanmelden van een big is voor leden gratis.

De Vereniging Het Nederlands Bonte Bentheimer Landvarken is lid van de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH). Hierdoor hebben onze leden een flinke korting op het NBvH-lidmaatschap. Zij betalen per jaar slechts € 5,00 in plaats van €20,00. De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren, vooral in de richting van de Rijksoverheid.

Leden kunnen gratis advertenties voor de aanschaf en verkoop van varkens plaatsen op onze website.  Zoekt u Bonte Bentheimer varkens, wordt dan meteen lid en plaats een advertentie. U kunt dan voordat u een varken aanschaft de stamboom bekijken via ZooEasy. U weet dan zeker dat u een Bonte Bentheimer koopt. Her en der – niet in de laatste plaats op Marktplaats – worden varkens als “Bonte Bentheimers” aangeboden. Vaak zijn dit geen raszuivere stamboekdieren maar gebruikskruisingen. Als de dieren niet afstammen van stamboekdieren, zijn het officieel geen Bonte Bentheimers.

Ervaringen delen

Natuurlijk is de belangrijkste reden om lid te worden van de Vereniging het in stand houden van het Bonte Bentheimer Landvarken. Daarnaast brengt de vereniging gezelligheid en een platform voor het delen van ervaringen. Onze leden staan altijd open voor het geven van tips en het uitwisselen van kennis over het houden van Bonte Bentheimers, maar bijvoorbeeld ook over het verwerken van het varken tot allerlei producten. Veel van die kennis en ervaring vind u hier ook op de website. We stimuleren onze leden bijvoorbeeld om recepten te publiceren, recepten van anderen te beoordelen en hun positieve en negatieve ervaringen bij het verwerken van de Bonte Bentheimer te delen.

Het delen van ervaringen kan natuurlijk ook heel goed op sociale media. Sinds enige tijd is er een besloten Bonte Bentheimer groep op Facebook. Verschillende leden die gebruik maken van Facebook zijn daar lid van. In deze Facebook groep worden verhalen, foto’s en filmpjes over de Bonte Bentheimer gedeeld. U kunt natuurlijk berichten van deze site op uw eigen sociale media pagina delen. Daarmee zorgt u voor extra traffic op onze site en draagt u indirect bij aan het behoud van het Bonte Bentheimer landvarken.

Lid worden

Leden van de Vereniging zijn natuurlijke personen. De contributie bedraagt als enkele jaren €40,00 per kalenderjaar. U kunt zich als lid aanmelden door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en de eerste contributie over te maken.

Ereleden

De Vereniging telt momenteel één erelid, Remi Hoeve, die als eerste de Bonte Bentheimer weer in Nederland introduceerde en het initiatief nam voor de oprichting van het Stamboek